กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 การจัดการความรู้ขององค์กร
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศราคากลาง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2563
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2563
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจปำปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจปำปี 2562
 
 
[ 28-01-2563] รับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำนิ  
[ 20-01-2563] รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ต่อ) 
[ 26-11-2562] ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ปีงบ 2562   งบการเงิน 1 งบการเงิน 2 
[ 25-11-2562] ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบ 2562   งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 
[ 11-11-2562] ลอยกระทงอย่างไรปลอดภัยจากการจมน้ำ  
 
[ 12-06-2562] ประกาศซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย   doc120190612065857.pdf 
[ 11-01-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 12-00 ...   doc120190118082520.pdf doc220190118082520.pdf doc320190118082520.pdf 
[ 07-01-2562] ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง   doc120190107084349.pdf 
[ 07-01-2562] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 ต่อ ...   doc120190107084054.pdf doc220190107084054.pdf doc320190107084054.pdf doc420190107084054.pdf 
[ 07-01-2562] ร่างเอกสารประกวดราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 หน้า1-6   doc120190107083620.pdf doc220190107083620.pdf doc320190107083620.pdf doc420190107083620.pdf doc520190107083620.pdf doc620190107083620.pdf 
 
[ 05-02-2562] ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 (สายทางบ้านเก่าสาวยอด-บ้านโนนน้ำอ้อม) บ้านเก่าสาวยอด หมู่ที่ 6 
[ 31-01-2562] ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย doc320190222042752.jpg doc420190222042752.jpg doc520190222042752.jpg doc620190222042752.jpg 
[ 31-10-2561] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   บันทึกข้อความ สัญญาซื้อ/จ้าง บันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
[ 31-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560   doc120180629080307.pdf 
[ 31-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560   doc120180629080244.pdf 
 
  [ 28-02-2563 ]การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-02-2563 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563
  [ 28-02-2563 ]การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดีนและสิ่งปลูกสร้าง[[แบบสำรวจความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]
  [ 28-02-2563 ]รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  [ 28-02-2563 ]การดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 
 
  [ 27-02-2563 ]ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
  [ 27-02-2563 ]แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  [ 27-02-2563 ]การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 27-02-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563[][][][]
  [ 20-02-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2562[][][][] 
 
    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง... [nadech]   (อ่าน : 50/ ตอบ : 0)
    กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ ... [พงพัฒน์]   (อ่าน : 82/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 32150 ( โทร/โทรสาร 0-4460-9135 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615