กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศราคากลาง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อสำหรับสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกทักษะการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
โครงการฝึกทักษะการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
 
 
[ 26-09-2562] แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบา ...   แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หน้า1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หน้า2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หน้า3 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หน้า4 
[ 23-08-2562] ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ 
[ 14-08-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตาม ...   ประกาศ บัญชีแนบท้าย 
[ 15-07-2562] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   doc120190715073839.jpg doc220190715073839.jpg doc320190715073839.jpg doc420190715073839.jpg doc520190715073839.jpg doc620190715073839.jpg 
[ 03-07-2562] ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
[ 12-06-2562] ประกาศซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย   doc120190612065857.pdf 
[ 11-01-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 12-00 ...   doc120190118082520.pdf doc220190118082520.pdf doc320190118082520.pdf 
[ 07-01-2562] ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง   doc120190107084349.pdf 
[ 07-01-2562] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 ต่อ ...   doc120190107084054.pdf doc220190107084054.pdf doc320190107084054.pdf doc420190107084054.pdf 
[ 07-01-2562] ร่างเอกสารประกวดราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 หน้า1-6   doc120190107083620.pdf doc220190107083620.pdf doc320190107083620.pdf doc420190107083620.pdf doc520190107083620.pdf doc620190107083620.pdf 
 
[ 05-02-2562] ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.12-001 (สายทางบ้านเก่าสาวยอด-บ้านโนนน้ำอ้อม) บ้านเก่าสาวยอด หมู่ที่ 6 
[ 31-01-2562] ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย doc320190222042752.jpg doc420190222042752.jpg doc520190222042752.jpg doc620190222042752.jpg 
[ 31-10-2561] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   บันทึกข้อความ สัญญาซื้อ/จ้าง บันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
[ 31-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560   doc120180629080307.pdf 
[ 31-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560   doc120180629080244.pdf 
 
  [ 11-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 11-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 11-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  [ 11-10-2562 ]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563
  [ 11-10-2562 ]การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  [ 08-10-2562 ]บรรจุแต่งตั้ง(เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 08-10-2562 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[] 
  [ 04-10-2562 ]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
  [ 04-10-2562 ]นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น []
  [ 04-10-2562 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
 
    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง... [nadech]   (อ่าน : 44/ ตอบ : 0)
    กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ ... [พงพัฒน์]   (อ่าน : 73/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 32150 ( โทร/โทรสาร 0-4460-9135 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615