กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชำนิ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 คู่มือปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
 เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้ำอ้อม
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้ำอ้อม 
เทศบาลตำบลชำนิ ออกฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลตำบลชำนิ ออกฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน 
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 4 [บ้านชำนิ
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 4 [บ้านชำนิ 
 เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านเก่าสาวยอด
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านเก่าสาวยอด 
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง 
 เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 8 บ้านโรงสูบ
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 8 บ้านโรงสูบ 
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด 
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หมู่ที่ 1 บ้านโนนนำ้อ้อม
เทศบาลบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านโนนนำ้อ้อม 
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง
เทศบาลตำบลชำนิจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อป้องและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง 
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล              ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563  
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน 
กิจกรรมพบปะผู้สูงอายุและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมพบปะผู้สูงอายุและรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 1 ของการเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ รุ่นที่ 1/2563 สัปดาห์ที่ 1 ของการเรียน 
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2563
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2563 
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจปำปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจปำปี 2562 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการฝึกทักษะการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
โครงการฝึกทักษะการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 
โครงการงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมออกประชุมประคมหมู่บ้าน
กิจกรรมออกประชุมประคมหมู่บ้าน 
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลชำนิ
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลชำนิ  
มอบเงินช่วยผู้ประสบวาตภัย
มอบเงินช่วยผู้ประสบวาตภัย  
โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ตำบลชำนิ ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ตำบลชำนิ ประจำปี พ.ศ.2561 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิโดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(อาชีพการทอเสื่อ,ทอผ้า) ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลชำนิ (นางสุภาวดี สินชัยยา)
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิโดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(อาชีพการทอเสื่อ,ทอผ้า) ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลชำนิ (นางสุภาวดี สินชัยยา) 
วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้รับเกียรติจาก นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเส
วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้รับเกียรติจาก นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเส 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้รับเกียรติจาก นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาเกื้อการุณย์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบป
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้รับเกียรติจาก นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาเกื้อการุณย์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบป 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายบุญเหลือ จำเนียรกูล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชำนิ นำทีมงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.สวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลตำบลชำนิ ดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายบุญเหลือ จำเนียรกูล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชำนิ นำทีมงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.สวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลตำบลชำนิ ดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพ 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือ คุณยายหลอม หลอดทอง และคุณยายส้มเกลี้ยง พิมพ์อักษร ได้มาเล่านิทาน และนั่งสมาธิ เป็นการ ให้เด็กๆฝึกสมาธิ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือ คุณยายหลอม หลอดทอง และคุณยายส้มเกลี้ยง พิมพ์อักษร ได้มาเล่านิทาน และนั่งสมาธิ เป็นการ ให้เด็กๆฝึกสมาธิ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือ คุณยายสมหวัง รุจิเรข และคุณยายส้มเกลี้ยง พิมพ์อักษร ได้มาพับใบตอง และใบมะพร้าว เป็นของเล่นที่ทำจากธรรมชาติ ให้เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ อย่างสนุกสนานเด็กชอบมากๆ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือ คุณยายสมหวัง รุจิเรข และคุณยายส้มเกลี้ยง พิมพ์อักษร ได้มาพับใบตอง และใบมะพร้าว เป็นของเล่นที่ทำจากธรรมชาติ ให้เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ อย่างสนุกสนานเด็กชอบมากๆ 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คุณยายบัวทอง สุริเตอร์ และคุณยายบัวน้อย แสเหม่ ได้มาเล่านิทานในเด็กๆฟัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ อย่างสนุกสนานเด็กชอบที่มีคุณยายมาเล่านิทานให้ฟัง
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คุณยายบัวทอง สุริเตอร์ และคุณยายบัวน้อย แสเหม่ ได้มาเล่านิทานในเด็กๆฟัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำนิ อย่างสนุกสนานเด็กชอบที่มีคุณยายมาเล่านิทานให้ฟัง 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้ลูกหลาน โดยเน้นให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การทำขนมฝักบัว และขนมนมสาว ให้แก่เด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลชำนิ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้ลูกหลาน โดยเน้นให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การทำขนมฝักบัว และขนมนมสาว ให้แก่เด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลชำนิ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลชำนิ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ได้ออกเยื่ยมผู้สูงอายุที่ยากจน ในเขตเทศบาลตำบลชำนิ จำนวน 3 ราย 1.นายผดุง จันทร์กลางเดือน 2.นายบุญส่ง วงนาชาต 3.นางเทวี วงษา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ได้ออกเยื่ยมผู้สูงอายุที่ยากจน ในเขตเทศบาลตำบลชำนิ จำนวน 3 ราย 1.นายผดุง จันทร์กลางเดือน 2.นายบุญส่ง วงนาชาต 3.นางเทวี วงษา 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลชำนิ ได้ดำเนินงานโครงการ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็งด้วยพระธรรม ประจำปี 2561 นำโดย นายบุญเหลือ จำเนียรกูล นายกเทศมนตรีชำนิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำนิ พนักงานเทศบาลตำบลชำนิทุกท่าน และประชาชนพื้นที่ตำบลชำนิ ได้จ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลชำนิ ได้ดำเนินงานโครงการ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็งด้วยพระธรรม ประจำปี 2561 นำโดย นายบุญเหลือ จำเนียรกูล นายกเทศมนตรีชำนิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำนิ พนักงานเทศบาลตำบลชำนิทุกท่าน และประชาชนพื้นที่ตำบลชำนิ ได้จ 
กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอชำนิ และพื้นที่ไกล้เคียง ที่สนใจและรักการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ของทุกวัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอชำนิ และพื้นที่ไกล้เคียง ที่สนใจและรักการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ของทุกวัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายบุญเหลือ จำเนียรกูล นายกเทศมนตรีตำบลชำนิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานยกเสาเอกบ้านนางเกลียว แสนสะท้าน ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายบุญเหลือ จำเนียรกูล นายกเทศมนตรีตำบลชำนิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานยกเสาเอกบ้านนางเกลียว แสนสะท้าน ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ 
เมื่อวันอังคารที่12 มิถุนายน 2561 ผ่านมา นายถกล แซมหิรัญ นายอำเภอชำนิ ได้ให้เกียรติเยี่ยมประชาชนตำบลชำนิ 2 ราย คือ นางเกลียว แสนสะท้าน เป็นผู้พิการได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จากโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ และนายบุญส่ง วงนาชาติ ด้านที่อยู่อาศัย
เมื่อวันอังคารที่12 มิถุนายน 2561 ผ่านมา นายถกล แซมหิรัญ นายอำเภอชำนิ ได้ให้เกียรติเยี่ยมประชาชนตำบลชำนิ 2 ราย คือ นางเกลียว แสนสะท้าน เป็นผู้พิการได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จากโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ และนายบุญส่ง วงนาชาติ ด้านที่อยู่อาศัย 
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ “ทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ “ทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” ประจำปี ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ 
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” 
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2561
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี 2561 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ “ทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”
โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ “ทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” 
28 ก.ย.60 เมื่อเวลา 16.24 น.มีลมพัดแรงต้นไม้ลมขวางถนนสาย 2073 ช่วงบ้านโคกยาง ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อ.ชำนิ พนักงานเทศบาลตำบลชำนิ อปพร ตำบลชำนิ พี่น้องชาวบ้านโคกยาง ประชาชนที่สัญจรมาเจอเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ชำ
28 ก.ย.60 เมื่อเวลา 16.24 น.มีลมพัดแรงต้นไม้ลมขวางถนนสาย 2073 ช่วงบ้านโคกยาง ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อ.ชำนิ พนักงานเทศบาลตำบลชำนิ อปพร ตำบลชำนิ พี่น้องชาวบ้านโคกยาง ประชาชนที่สัญจรมาเจอเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ชำ 
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม.rarโครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม.rarโครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง-ลำปลายมาศ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0-4460-9135 , โทรสาร 0-4460-9135  E-Mail : 5311801@dla.go.th
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615