กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชำนิ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 คู่มือปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

๕.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง ยาว 10.47 กิโลเมตร

- ถนน คสล. ยาว 21.73 กิโลเมตร

- ถนนหินคลุก ยาว 24.41 กิโลเมตร

- ถนนดิน ยาว 0.26 กิโลเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 8 หมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,172 ครัวเรือน

๕.๓ การประปา

การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

การประปาบ้านโรงสูบหมู่ที่ 8 ตำบลชำนิ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลชำนิ

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 537 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำมาศ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลชำนิ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร

(2) การประปาบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชำนิ ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านโคกสะอาด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 103 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือน้ำบาดาล อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 5 กิโลเมตร

(3) การประปาบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองตะเคียน จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 197 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือน้ำบาดาล อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 2 กิโลเมตร

(4) การประปาบ้านชำนิ หมู่ที่ 8 ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านชำนิ จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 197 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ ลำนางรอง อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 1 กิโลเมตร

๕.๔ โทรศัพท์

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 ตู้

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่ง

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(1) มีรถตู้ขนส่ง นางรอง – ชุมพวง ขับผ่าน ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน

๕.๖ เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

การคมนาคม

- ถนนลาดยาง ยาว 10.47 กิโลเมตร

- ถนน คสล. ยาว 21.73 กิโลเมตร

- ถนนหินคลุก ยาว 24.41 กิโลเมตร

- ถนนดิน ยาว 0.26 กิโลเมตร

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง-ลำปลายมาศ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0-4460-9135 , โทรสาร 0-4460-9135  E-Mail : 5311801@dla.go.th
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615