กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชำนิ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 คู่มือปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์เทศบาลตำบลชำนิ
 สื่อออนไลน์ พระราชบัญญัติข้มมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้

๕.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง ยาว 10.47 กิโลเมตร

- ถนน คสล. ยาว 21.73 กิโลเมตร

- ถนนหินคลุก ยาว 24.41 กิโลเมตร

- ถนนดิน ยาว 0.26 กิโลเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 8 หมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,172 ครัวเรือน

๕.๓ การประปา

การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

การประปาบ้านโรงสูบหมู่ที่ 8 ตำบลชำนิ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลชำนิ

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 537 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำมาศ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลชำนิ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร

(2) การประปาบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชำนิ ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านโคกสะอาด จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 103 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือน้ำบาดาล อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 5 กิโลเมตร

(3) การประปาบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองตะเคียน จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 197 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือน้ำบาดาล อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 2 กิโลเมตร

(4) การประปาบ้านชำนิ หมู่ที่ 8 ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านชำนิ จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 197 ครัวเรือน แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ ลำนางรอง อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล 1 กิโลเมตร

๕.๔ โทรศัพท์

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 ตู้

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่ง

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(1) มีรถตู้ขนส่ง นางรอง – ชุมพวง ขับผ่าน ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน

๕.๖ เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

การคมนาคม

- ถนนลาดยาง ยาว 10.47 กิโลเมตร

- ถนน คสล. ยาว 21.73 กิโลเมตร

- ถนนหินคลุก ยาว 24.41 กิโลเมตร

- ถนนดิน ยาว 0.26 กิโลเมตร

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง-ลำปลายมาศ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0-4460-9135 , โทรสาร 0-4460-9135  E-Mail : 5311801@dla.go.th
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615