กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชำนิ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 คู่มือปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์เทศบาลตำบลชำนิ
 สื่อออนไลน์ พระราชบัญญัติข้มมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชำนิ

ตำบลชำนิ ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้ำอ้อม

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสะอาด

หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 4 บ้านชำนิ

หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง

หมู่ที่ 6 บ้านเก่าสาวยอด

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน

หมู่ที่ 8 บ้านโรงสูบ

สำนักงานเทศบาลตำบลชำนิ

ตำบลชำนิ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำนิ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชำนิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552

- โทรศัพท์ ๐๔๔ - 609135

- โทรสาร ๐๔๔ - 609135

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สำนักงานเทศบาลตำบลชำนิ ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง - ลำปลายมาศ ตำบลชำนิ

อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอชำนิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชำนิ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20,506.25 ไร่ หรือประมาณ 32.81 ตารางกิโลเมตร

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลชำนิ เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด"ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 2 สาย คือ ลำมาศ และลำนางรอง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 7 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 8 แห่ง

- บ่อโยก 25 แห่ง - เหมืองสาธารณะ 2 แห่ง

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

ด้านโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชำนิ

- ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

- ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และ

- รองนายกเทศมนตรี 2 คน

- เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลชำนิ ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำนิ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชำนิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552

อาณาเขต ติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลเมืองยาง และตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.๒ การเลือกตั้ง

เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชำนิ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,6

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,5,7,8

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่

พื้นที่/ตร.ม.

จำนวน

จำนวนประชากร

ประชากรรวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้ำอ้อม

3.98

57

116

126

242

หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด

1.66

97

223

209

432

หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง

2.56

84

190

176

366

หมู่ที่ 4 บ้านชำนิ

2.24

279

449

486

935

หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง

8.32

247

520

523

1,043

หมู่ที่ 6 บ้านเก่าสาวยอด

2.72

140

251

244

495

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน

5.12

130

238

252

490

หมู่ที่ 8 บ้านโรงสูบ

6.21

306

366

381

747

รวม

32.81

1,340

2,353

2,397

4,750

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

คน

คน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

คน

คน

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

คน

คน

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

2,397 คน

2,353 คน

ทั้งสิ้น 4,750 คน

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง-ลำปลายมาศ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0-4460-9135 , โทรสาร 0-4460-9135  E-Mail : 5311801@dla.go.th
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615