กระดานสนทนาทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4460-9135
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชำนิ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 การป้องกันการทุจริต
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 คลังสมรรถนะของบุคลาการ
 คู่มือปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
รายงานกิจการสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
  กองการศึกษา
 แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการ
 กองสวัสดิการสังคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ™เธฒเธขเธ
______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

ภายใต้การพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลชำนิ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลฯ ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ตามแผนงานและโครงการ เพื่อแปรเปลี่ยนงบประมาณเป็นผลงานให้มากที่สุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดำเนินการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ด้วยดี แม้ว่าจะประสบปัญหาบ้างในบางเรื่อง บางโครงการ แต่ผลจากการทำงานแบบช่วยกันคิด ช่วยกันทำของทุกฝ่าย จึงให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ผมในฐานะผู้บริหาร เทศบาลตำบลชำนิ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชำนิ สืบต่อไป และท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป


 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   01-09-2560

 

 
   
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลชำนิ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนนางรอง-ลำปลายมาศ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0-4460-9135 , โทรสาร 0-4460-9135  E-Mail : 5311801@dla.go.th
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615